Via onze website verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. 

Privacyverklaring 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het verlenen van toegang tot de website www.debox.nl;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
• om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht; 
• het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten; 
• het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief. 
• Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Vertrouwelijkheid 

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Beveiliging 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Servicedesk 

U kunt met ons bellen en mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt, mailt of een bericht stuurt. Gegevens over het telefoongesprek en het mailcontact met u worden geregistreerd. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze dienstverlening. 

Inzage, correctie en recht van verzet 

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar ton@debox.nl. 

Functionaris Gegevensbescherming 

In lijn met wet- en regelgeving zijn wij verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, die binnen De Box Nederland B.V. toezicht houdt op uw privacy. Binnen De Box Nederland B.V. is de heer A.C.T. de Wit onze Functionaris Gegevensbescherming. Indien u een klacht wilt indienen, kunt u dat bij de Functionaris Gegevensbescherming doen. Neem hiervoor contact op via ton@debox.nl. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Contactgegevens 

Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Adres:
Jan Ligthartstraat 79, 1964 HA  Heemskerk,
E: info@debox.nl  www.debox.nl